Nguồn cấp DC, 176-999W

Nguồn một chiều đến 375 W

Nguồn một chiều đến 375 W

Model: U8032A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu ra
- Điện áp đầu ra (V)
 Đầu ra kênh 1 & 2 : 0 tới 60 V 
- Dòng đầu ra (A)
 Đầu ra kênh 1 & 2: 0 tới 3 A
- Tổng công suất đầu ra (W): 0-375W
*Sự ổn định điện lưới & tải:
- Chế độ điện áp không đổi: < 0.01% + 2 mV 
- Chế độ dòng không đổi: < 0.02% + 2 mA 
*Độ gợn và nhiễu
- Chế độ điện áp không đổi: ≤1 mVrms, 0.5 mVrms (thông thường)
 hoặc ≤ 10 mVpp, 5 mVpp (thông thường)
- Chế độ dòng không đổi: ≤ 1 mArms
Liên hệ
Nguồn một chiều đến 750 W

Nguồn một chiều đến 750 W

Model: N5747A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số DC đầu ra:
- Điện áp: 60 V
- Dòng: 12.5 A
- Công suất: 750 W
*Độ gợn và nhiễu đầu ra:
- Chế độ điện áp không đổi ( điện áp đỉnh-đỉnh ): 60 mV
- Chế độ điện áp không đổi ( rms): 8 mV
*Ảnh hưởng tải (thay đổi từ 10% tới 90%)
- Điện áp: 8 mV
- Dòng: 7.5 mA
*Ảnh hưởng nguồn:
- Điện áp: 8 mV
- Dòng điện: 3.25 mA
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group