Đại diện Nước ngoài

ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU TS. LÊ NHƯ ĐỒNG
Trưởng Đại diện  Trưởng Đại diện 
TECOTEC Ba lan TECOTEC Đức
hieunt@tecotec.com.vn le.nhudong@tecotec.com.vn

 


 

ÔNG NGÔ LƯƠNG MẬU ÔNG BẠCH TUẤN ANH
Trưởng Đại diện  Trưởng Đại diện 
TECOTEC Nhật TECOTEC Singapore
ngolanmau@gmail.com bachtuananh@gmail.com

 


 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group