Khối Dự án

ÔNG CAO THANH TÙNG ÔNG NGUYỄN QUANG ĐỨC
Trưởng Phòng Đo &                 Hiệu chuẩn điện (TMC) Trưởng Phòng Cơ điện tử &       Điều khiển (EMC)
tungct@tecotec.com.vn duc_nguyenquang@tecotec.com.vn

 


 

ÔNG ĐÀM DUY THÀNH ÔNG LÊ CÔNG NAM
Trưởng Phòng Vô tuyến           Tích hợp  hệ thống (RSI) Trưởng Phòng Phân tích &          Môi trường (ETA)
damduythanh@tecotec.com.vn lenam@tecotec.com.vn

 


 

 

 

 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group