Tải điện lập trình

Tải điện tử 150 W

Tải điện tử 150 W

Model: N3302A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu vào
- Điện áp: 0 đến 60 V
- Dòng điện: 0 đến 30A
- Công suất tối đa: 150W
* Chế độ dòng điện không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 3/ 30A;
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên: 0.1% + 5mA/ 10mA
* Chế độ điện áp không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 6V/ 60V;
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên: 0.1 % + 3mV/8mV
* Chế độ điện trở không đổi: 
- Dải đầu ra: dải 1: 0.067–4 Ω, dải 2: 3.6–40 Ω, dải 3: 36–400 Ω, dải 4: 360–2000 Ω
Liên hệ
Tải điện tử 250 W

Tải điện tử 250 W

Model: N3303A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu vào
- Điện áp: 0 đến 240 V
- Dòng điện: 0 đến 10A
- Công suất tối đa: 250W
* Chế độ dòng điện không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 1/ 10A;
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên :  0.1% + 4mA/ 7.5mA
* Chế độ điện áp không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 24V/240V;
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên: 0.1 % + 10mV/ 40mV
* Chế độ điện trở không đổi: 
- Dải đầu ra: dải 1: 0.2–48 Ω, dải 2: 44–480 Ω, dải 3: 440–4800 Ω, dải 4: 4400–12000 Ω
Liên hệ
Tải điện tử 300 W

Tải điện tử 300 W

Model: N3304A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu vào
- Điện áp: 0 đến 60 V
- Dòng điện: 0 đến 60A
- Công suất tối đa: 300W
* Chế độ dòng điện không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 6/ 60A;
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên :  0.1% + 7.5mA/ 15mA
* Chế độ điện áp không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 6V/60V;
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên: 0.1 % + 3mV/ 8mV
* Chế độ điện trở không đổi: 
- Dải đầu ra: dải 1: 0.033–2 Ω, dải 2:  1.8–20 Ω, dải 3: 18–200 Ω, dải 4: 180–2000 Ω
 
Liên hệ
Tải điện tử 500 W

Tải điện tử 500 W

Model: N3305A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu vào
- Điện áp: 0 đến 150 V
- Dòng điện: 0 đến 60A
- Công suất tối đa: 500W
* Chế độ dòng điện không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 6 A/60 A
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên: 0.1% + 7.5mA/ 15mA
* Chế độ điện áp không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 15 V/150 V
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên: 0.1 % + 10mV/ 20mV
* Chế độ điện trở không đổi: 
- Dải đầu ra: dải 1: 0.033–5 Ω dải 2:  4.5–50 Ω, dải 3:  45–500 Ω, dải 4: 450–2500 Ω
Liên hệ
Tải điện tử 600 W

Tải điện tử 600 W

Model: N3306A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu vào
- Điện áp: 0 đến 60 V
- Dòng điện: 0 đến 120A
- Công suất tối đa: 600W
* Chế độ dòng điện không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 12 A/120 A
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên : 0.1% + 15mA/ 37.5mA
* Chế độ điện áp không đổi:
- Dải dưới/dải trên: 6 V/60 V
- Độ chính xác dải dưới/ dải trên: 0.1 % + 3mV/8mV
* Chế độ điện trở không đổi: 
- Dải đầu ra: dải 1: 0.017–1 Ω, dải 2: 0.9–10 Ω, dải 3:  9–100 Ω dải 4: 90–1000 Ω
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group